Ansicht der Tjalk Vrouw-Trijntje in Dokkum mit der Ausstellung des Staatsbosbeheer zu den Landschaften auf den Fahrwegen der Schiffe anläßlich der Holz Fahrt 2018

Bomen in het landschap van de Hout-Vaert route

Als Teilnehmerschiff an der Hout-Vaert im Rahmen eines Projektes zur “Europäischen Kulturhauptstadt 2018” repräsentierten wir den Staatsbosbeheer auf der Transportroute in den Niederlanden.

Hout Vaert 2018 - Expositie van de Staatsbosbeheer
Hout Vaert 2018 – Expositie van de Staatsbosbeheer en Grou

Ausgestellt wurden Landschaftsbilder aus der Region Dokkum, Grou, Leeuwarden, Sneek, Ijst zur Veranschaulichung der von Hand geschaffenen, vielfältigen Natur.

Der nachfolgende Text stammt aus den Informationstafeln zur Veranstaltung; die Übersetzung ins Deutsche ist sinngemäß und nicht wortgetreu:

Bomen in het landschap van de Hout-Vaert route
Welkom

Voor deze editie van Hout Vaert 2018 heeft Staatsbosbeheer op de Tjalk ‘Vrouw-Trijnte’ een kleine expositie samengesteld. Je krijgt in kort bestek een indruk van den gevarieerde Friese natuur op de vaarroute.

Friesland heeft een open landschap en is waterrijk. Op de route kom je door verschillende landschappen, zoals het Waddenlandschap en het zeekleigebied ten noorden van Dokkum. Naar het zuiden toe vaar je via de Noordelijke Friese Wouden richting het Lage Midden en de Veenpolders.

Elk landschapstype heeft zijn eigen kenmerken, waarbij je uiteraard ook veel boomsoorten tegenkomt.

In het open zeekleilandschap rond Dokkum en Leeuwarden zijn bomen vooral toegepast als een natuurlijke windkering. Je vindt ze bijvoorbeeld als kleine bosjes rondom de terpdorpen en als erfbeplanting.

Veel bosjes zijn vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw angeplant op diverse locaties in het kleilandschap, beijvoorbeeld als dorpsbosje of als landschappelijk element, bijvoorbeeld knotwilgen langs de sloten.

Boomsoorten die kenmerkend zijn voor het kleilandschap zijn es, populier, wilg, esdoorn en els.
In het hart van Friesland, globaal in de driehoek Leeuwarden, Drachten en Heerenveen, liggen uitgestrekte laagveenmoerassen, zoals de Alde Feanen en De Deelen. Ruim een eeuw geleden ploetereden veenarbeiders zich een weg door het natte veen om turf te winnen.

Het resultaat van deze noeste arbeid levert nu een prachtig landschap op met een gevarieerde rijke natuur. Het afgegraven veengebied is nu een mozaïek van water, rietladen, moersasbosjes en kleine, smalle graslanden.

Op het natte veen vinden we veel moerasbossen. Naast de zwarte els, zijn wilg, berk en lijsterbes kenmerkende soorten.

Het Slagenlandschap van den Friese Wouden

Een bijzonder type veenontginning is het slagenlandschap in den Friese Wouden; de Noardlike Fryske Wâlden. Dit landschap noemt men ook wel Miedenverkaveling. Kenmerkend zijn de elzenwallen die in lage stroken en blokken zijn angeplant. Dit landschap is in de Middeleeuwen ontstaan en de elzen markeren de grens van de verschillende kavels.
De Friese Wouden kent ruim 2000 km an singelbeplanting. Door het dichte netwerk van elzensingels is het landschap kleinschalig en ook uniek voor Nederland.

Het Sneekermeergebied ist het ‘Lan fân wyn en wetter’, ofwel: land van wind en (blinkend) water. Het is één van de vele grote Friese meren. Je vindt eer weidse luchten, wuivende rietkragen en vooral heel veel water, kortom: Friesland op z’n best.

Maar er is meer. Het Sneekermeer is ook een rijk en interessant natuurgebied, van internationaal belang voor veel watervogels. Langs de randen va de meren vinden we allerlei hooilanden, omzoomd door diverse boomsoorten.
Kenmerkende bomen voor het Sneekermeer zijn wilg en els, maar ook populier en es.

Verfasser: Henk-Jan , externer Link zur niederländischen Umweltorganisation: Staatsbosbeheer
</cite>

Bäume in der Landschaft von der Holz-Fahrt Route
Willkommen

Für diese Ausgabe der Holz Fahrt 2018 hat der Staatsbosbeheer auf der Tjalk ‘Vrouw-Trijntje’ eine kleine Ausstellung zusammengestellt. Sie bekommen kurz gesagt einen Eindruck von der abwechslungsreichen friesischen Natur auf der Route.
Friesland hat eine offene Landschaft und ist wasserreich. Auf der Route kommen Sie durch verschiedene Landschaften, wie die Wattenlandschaft und die Marschgebiete nördlich von Dokkum. Im Süden fahren Sie über die Noordelijke Friese Wouden Richtung Lage Midden und den Veenpoldern.

Jeder Landschaftstyp hat seine eigenen Merkmale, wobei Sie natürlich auch viele Baumsorten antreffen.

In der offenen Marschlandschaft rund Dokkum und Leeuwarden werden Bäume hauptsächlich als natürlicher Windschutz verwendet. Sie finden sie hauptsächlich als kleine Büsche rund um Hügeldörfer und als Gartenbepflanzung.

Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden an verschiedenen Stellen in der Marschlandschaft Gebüsche gepflanzt, zum Beispiel als Dorfwald oder als Landschaftselement, beispielsweise Weiden entlang der Wassergräben.

Baumarten, die für die Marschlandschaft charakteristisch sind, sind Esche, Pappel, Weide, Ahorn und Erle.
Im Herzen von Friesland, etwa im Dreieck Leeuwarden, Drachten und Heerenveen, gibt es ausgedehnte Torfmoore wie die Alde Feanen und De Deelen. Vor mehr als einem Jahrhundert pflügten sich die Torfarbeiter durch das feuchte Moor, um Torf zu gewinnen.

Das Ergebnis dieser harten Arbeit bietet nun eine wunderschöne Landschaft mit einer abwechslungsreichen Natur. Das abgebaute Moorgebiet ist nun ein Mosaik aus Wasser, Schilfplatten, Sumpfbüschen und kleinen, schmalen Graslandschaften.

Auf dem nassen Torf finden wir viele Sumpfwälder. Neben der Schwarzerle sind Weiden, Birken und Eberesche charakteristische Arten.

Die geschaffene Landschaft der friesischen Wälder

Eine besondere Art der Urbarmachung ist die Landschaft in den Friese Wouden; der Noardlike Fryske Wâlden. Diese Landschaft wird auch Miedenodaveling genannt. Charakteristisch sind die Erlenwälle, die in niedrigen Streifen und Blöcken gepflanzt wurden. Diese Landschaft entstand im Mittelalter und die Erlen markieren die Grenze der verschiedenen Grundstücke.
Der friesische Wald hat mehr als 2000 km der Gräben bepflanzt. Aufgrund des dichten Netzes von Erlen an den Gräben ist die Landschaft kleinräumig und auch einzigartig für die Niederlande.

Das Sneekermeer ist das ‘Lan fân wyn en wetter’ oder Land des Windes und des (glänzenden) Wassers. Es ist eines der vielen großen friesischen Seen. Sie werden einen weiten Himmel, wedelndes Schilf und vor allem viel Wasser finden, kurz: Friesland von seiner besten Seite.

Aber da ist mehr. Das Sneekermeer ist auch ein reiches und interessantes Naturschutzgebiet, von internationaler Bedeutung für viele Wasservögel. An den Rändern der Seen finden wir alle Arten von Heuwiesen, umgeben von verschiedenen Baumarten.

Charakteristische Bäume für das Sneekermeer sind Weiden und Erlen, aber auch Pappeln und Eschen.